اگر برای رفع مظلومیت های پنهان امیر المومنین علیه السلام اقدام میشد ، کار به مظلومیت آشکار حسین علیه السلام نمیکشید. مظلومیت پنهان، همان خوب عمل نکردن مردم در پای رکاب حضرت بود. اکثر کسانی که به مظلومیت های پنهان علی علیه السلام بی اعتنایی کردند، در ظلم آشکار به ابا عبدالله علیه السلام مشارکت کردند. این انتقام خداوند متعال از مردمی بود که در وقتش علی علیه السلام را به خوبی یاری نکردند.