هدف باید هم دست نایافتنی باشد تا انسان بلند همت را جذب کند، و هم دست یافتنی باشد تا انسان را از رسیدن به خود نا امید نکند. تقرب به خدا تنها هدفی است که هم بلند است و هم میتوان به آن رسید. بقیۀ اهداف نه بلندند نه تحقق یافتنی، هر چه بیشتر به آنها دل میبندی بیشتر از آنها دور میشوی.