آدمها اکثرا به دنبال برآوردن نیازها و پاسخ گفتن به تمایلاتشان هستند، غافل از اینکه باید به دنبال تغییر نیازها و تمایلات باشند. اگر آدم نتواند درخواستهای خود را عمیقا تغییر داده و آنها را بهبود ببخشد، زیر بار سنگین تمایلات برآورده نشده و نیازهای پاسخ داده نشده له خواهد شد.