با هر عبادت و کار خیری انسان میتواند خود را فریب بدهد. با هر خصلت خوبی انسان میتواند گول بخورد که آدم خوبی است و به مقصد رسیده است. مهمترین عامل اشتباهات آدمهای خوب، همین جور خودشیفتگیها است. ما نباید کسی را در خودشیفتگی کمک کنیم.