اگر از عالم خودنمایی بیرون بیاییم، وارد عالم خلوص خواهیم شد. در آن عالم تمام شوق و ذوق ما این خواهد بود که محبوب خود را به دیگران نشان دهیم، نه خود را. خوبانی که میخواستند محبوب را معرفی کنند و ناخواسته خودشان هم شناخته شدند، از این مطلب رنجورند و به دلیل این رنج، اجر مضاعف هم میبرند.