مهربانی کردن جدا از دلنشین بودن یک روش تربیتی هم بحساب می آید. وقتی به کسی مهربانی میکنی یعنی به او میگویی تو هنوز فرصت بازگشت داری، نیازی نیست از رفتار بدت دفاع کنی، میتوانی با آرامش به بد بودن رفتارت فکر کنی و به این نتیجه برسی که رفتار بدی داشتی و برای اصلاحت روی کمکم حساب کن.