اگر بتوانیم به نیازهای مادی خود علاقه پیدا نکنیم خیلی رها میشویم و رشد خواهیم کرد. نیازهای مادی را باید برطرف کرد اما اگر به آنها علاقه پیدا کنیم اسیر میشویم. ولی اگر بتوانیم به نیازهای معنوی خود علاقه هم پیدا کنیم خیلی رشد خواهیم کرد. علاقه به نیازهای معنوی یعنی بندگی عاشقانه.