انسان ضعیف است. ضعیف در برار بسیاری از مشکلات و تنها قدرتی که به ضعف انسان احترام میگذارد خداست. خدا دوست دارد انسان از او کمک بخواهد. از درخواست های بنده اش خسته نمیشود. او به بندگان ضعیف خود از مادر مهربانتر است. حتی زمانی که در برار تمنا های بنده اش ظاهر سکوت میکند.