تنگ نظری نوعی ضعف بینش است که از واقع بینی افراطی ناشی میشود. افراد تنگ نظر اگر آدمهای خوبی باشند درهای بهشت را بروی دیگران میبندند و اگر آدمهای بدی باشند درهای جهنم را به روی دیگران باز میکنند. تنگ نظری نوعا توام با نزدیک بینی است که معمولا ناشی از ندیدن وسعت رحمت خداست.