معنویت و اخلاق تنها به ایمان و احساس خوب داشتن نیست و حتی صرف رفتار خوب هم برای رشد انسان کفایت نمیکند. باید آنقدر رفتارهای خوب را تمرین کنیم تا در آنها مهارت پیدا کنیم. خوب بودن به خودی خود سخت است و اگر مهارت نداشته باشیم سخت تر میشود. با دستورات دین به مهارتهای معنوی میرسیم.