مهم ترین سفارش دین و انبیا الهی تقوا است ، نه صرف اصلاح صفات اخلاقی. بدون تقوا رفتار خوب و صفات خوب ما پذیرفته نمیشود. چرا گاهی از اوقات تاکید ما بر اخلاقیات بیشتر از تقوا میشود؟ اگر بیش از صفات خوب اخلاقی به تقوا اهمیت میدادیم ؛ امروز از شر همه صفات بد اخلاقی خلاص شده بودیم.