از بالا نگاه کردن یعنی گذشته  آینده ی واقعیت را دیدن و محدود به زمان حال نشدن؛ یعنی آثار دراز مدت هر پدیده ای را دیدن و ریشه های عمیق آن را فهمیدن. از بالا نگاه کردن یعنی فرایند ها را دریافتن و مسیر حرکت را ترسیم کردن. اگر از بالا نگاه نکنیم، غرق شدن در جزئیات گمراهمان خواهد کرد.