معصومین علیه السلام فرموده اند : انسان شریف، با احترام مودب میشود و افراد پست تنها با زور ادب میپذیرند. میخواهید بدانید کسی از شرافت روحی برخوردار است یا نه ، سعی کنید مدتی با برخورد کریمانه او را مودب نمایید. اگر پاسخ مثبت داد، اون انسان شریفی است و الا آدم بی مایه ایست که باید از شرش بر حذر بود.