این که دین ما را از دنیا بر حذر داشته، برای آن نیست که از دنیا بهره نبریم یا کم بهره مند بشویم و یا فقط بی دینها از دنیا بهره ببرند، بلکه برای آن است که اتفاقا تمام بهره خود را از دنیا ببریم و با حرص و ولع ، همان بهره اندک را خراب نکنیم؛ چون بهره دنیا اساسا کم است برای متدینها کمتر .