قله کمال یک انسان این است که تسلیم محض خدا باشد. بعضیها تصور میکنند چنین حالتی یعنی انفعال و به کار نگرفتن تواناییها و حذف استقلال انسان. در حالی که باید تمام توانایی ها و استقلال خود را در رفع موانع برای رسیدن به این قله به کار بگیریم تا اسیر این و آن نشویم و به قدرت مطلق برسیم.