ما نمیتوانیم کاری کنیم که دیگر در دنیا رنج نبریم، اما میتوانیم رنج خود را کمتر کنیم. برای اینکه رنج خود را کاهش دهیم اولا باید معصیت نکنیم ، ثانیا باید ظرفیت خود را بالا ببریم و اهل صبر باشیم. آغاز صبر و ظرفیت این است که بدانیم دنیا محل رنج است و نمیشود رنج را از زندگی دنیا حذف کرد .