اگر در انجام هر کاری از تمام ظرفیت های خود استفاده کنیم، مجاهدت کرده ایم. سخت کوشی و مجاهدت معنایش این نیست که بیش از ظرفیت خودمان کار کنیم، بلکه باید تمام ظرفیت خود را به کار بگیریم و تلاش کنیم و آن بخش از استعدادهای خودمان را که تا کنون به کار نیامده، فعال کنیم. یک جهادگر منتی بر دیگران ندارد، تنها خود را بیش از دیگران شکوفا کرده و از مرگ استعدادهایش جلوگیری کرده است.