اگر آدم از تعادل روحی کافی و کمی تجربه معنوی برخوردار باشد به نماز احساس نیاز خواهد کرد. احساس نیاز به نماز حس مخصوصی است که قابل بیان نیست ولی مهم ترین عامل خوب نماز خواندن و لذت بردن از نماز است. یکی از مهم ترین راه های بیدار شدن این احساس نیاز ، خواندن نوافل همراه نماز های واجب است.