انسان میتواند از اتفاق هایی که برایش می افتد و مقدراتی که خدا برایش رقم میزند متوجه خواسته های خدا از خودش بشود. البته ما در پیش آمدن حوادث خوب و بد در زندگیمان موثریم، ولی اینکه اساسا در چه فضایی قرار میگیریم و چگونه بازتاب رفتار ها، تصمیمات و خواسته هایمان را میبینیم دست خداست.