اینکه اگر کسی خدا را فراموش کند ، خود را نیز فراموش خواهد کرد ؛ بدترین بلایی است که میتواند بر سر انسان بیاید. خودفراموشی وضعیتی است که هیچ انسان خود خواهی حاضر نیست آن را بپذیرد. اگر خودت را فراموش کنی، هیچ گاه نمیتوانی برای حفظ منافعت قدمی برداری و دائما به ضرر خودت اقدام خواهی کرد.