اگر اهل علم به جاهلان نگاه کنند و به دنبال برتری یافتن بر آنان باشند ، هیچ گاه در علم پیشرفت مطلوبی نخواهند داشت و متکبرانه متوقف خواهند شد. ولی اگر به عظمت علم و کوچکی خودشان در برابر آن نگاه کنند، فراتر از حد انتظارشان به اعماق علم دست میابند و هرچه عالمتر بشوند، متواضع تر میشوند.