سفر آدم را سبک بال بار می آورد و روح انسان را از مرداب شدن نجات میدهد. اگر بتوانیم در هر سفر به یاد آخرین سفر بی بازگشت خودمان باشیم و در کنار هر چمدان بستن، برای آخرت هم باری ببندیم و بیش از پیش آمادگی رها کردن وطن را پیدا کنیم، خیلی بهتر خواهد شد. خدا کند آخرین سفرمان بی خطر باشد!