بعضیها ها منفعلانه دینداری میکنند چون دوست ندارند به جهنم بروند و مورد غضب الهی قرار بگیرند و این تنها دلیل دینداریشان است.ولی بعضیها فعالانه دینداری میکنند، انگیزه آن ها این است که دوست دارند بهشت و رضایت الهی را فتح کنند. تنها در دینداری فعالانه لذت معنویت و تقرب چشیده میشود.