مهربانی به دیگران نباید ناشی از ضعف و ترس باشد و الا لذت مهربانی چشیده نمیشود و برای دیگران هم دلنشین نخواهد بود. مهربانی یک فرد قوی و شجاع هم برای خود او لذت بخش است و هم برای دیگران. بهترن راه کسب شجاعت و قوت روحی ارتباط با خدا و توکل است. ایمان منشا مهربانی های لذت بخش است.