یکی از مهمترین فوائد مدیریت و برنامه ریزی، تقسیم امکانات و زمان بندی فعالیت هاست تا بیشترین بهره برداری از حداقل امکانات صورت گیرد. عالی ترین مدیریت ، برنامه ریزی برای تمام عمر است. اگر عمر خود را زمان بندی کنیم و از ابتدا ، انتهای آن را ببینیم، به بلوغ فکری در مدریت حیات رسیده ایم.