خدا تنوع طلبی و دل زدگی را در آدم قرار داد تا در جایی از مواهب دنیا متوقف نشوند، از هر چه غیر خداست عبور کند تا به خدا برسد. آن جاست که آرام میگیرد ، چون هم ثبات دارد و هم تنوع طلبی را ارضا میکند. اما ما تنوع طلبی را برای ظلم به دیگران و برای سرگرمی و فرار بیشتر از خدا استفاده میکنیم.