آدم دوست دارد خوبی ها و رنج های خود را برای دیگران تعریف کند و یا آن ها را از زبان دیگران بشنود. اما خدا دوست دارد شایستگی مصاحبت با او را پیدا کنیم، برای همین باید اینگونه گفتگو ها با دیگران را کم کنیم. نباید دنبال آبرو پیش دیگران و گدای محبت دیگران باشیم، تا خدا قلب ما را پر کند.