ارتباط با خدا نقائص روح انسان را برطرف میکند، چون خدا بی نقص است و هیچ نقصی را در دوستان و مقربان خود باقی نمیگذارد. ارتباط با خدا، قدرت انسان را افزایش میدهد چون خدا قوی است و ضعف دوستان خود را برطرف میکند. ارتباط با خدا موجب میشود خدا همه خوبیها خود را به مقربین خود عنایت کند.