دنیا به صورتی طراحی شده که هیچگاه انسان را راضی نمیکند. آدم های باهوش سعی میکنند دنیا را به میل خود دربیاورند. ولی دنیا به صورتی مدیریت و مقدر میشود که اجازه نمیدهد مانند بهشت راحت باشیم. باید باور کرد دنیا هیچگاه بطور کامل به کام ما نخواهد بود و تنها محل عبور و امتحان است.