نگاه زیادی به زندگی دیگران ، بیشتر از آن که ما را از دیگران باخبر بکند، ما را از خودمان بی خبر خواهد کرد. در حالی که هر چه بیشتر به خودمان نگاه کنیم و از خودمان خبردار شویم، بیشتر از احوال دیگران خبردار خواهیم شد. کسی که از حال خودش بی خبر باشد به حال کسی مفید نمیشود و دیگران را نمیشناسد.