میان بدن و باور رابطه ای عمیق برقرار است. مانند اینکه غذای حرام و حتی شبهه ناک بر باورهای انسان تاثیر منفی دارد. شستن بخشی از بدن در وضو، حرکات بدن در نماز و گرسنگی در روز ها از جمله نمونه های فراوان این رابطه هستند. باید به این رابطه توجه کنیم و بدن را برای رشد روح به کار بگیریم.