آنچه بیشتر از ترک گناه مهم است، تواضع به پروردگار و آنچه از گناه زشت تر است، تکبر به خداوند متعال است. زشتی گناه بیشتر به این دلیل است که نافرمانی خداست والا معلوم است که گناه به خودی خود برای انسان ضرر دارد. همچنانی که زیبایی کار خوب بیشتر به دلیل اطاعت از خداست نه فوائد طبیعی آن.