تقوا بازداشتگاه نفس و زندانی است بسیار بزرگتر و آبادتر از دنیایی که در آن زندگی میکنیم و میل رهایی در آن را داریم. با ورود به عمق این بازداشتگاه به جهان تازه و لذت بخشی وارد میشویم که دیگر هرگز هوس بیرون رفتن از آن را پیدا نخواهیم کرد. بیایید به جرم خدا پرستی به زندان تقوا برویم.