هنر بیش از آن که زبان واقعیت باشد، زبان بیان حقیقت است و نقص علم را برای بیان حقیقت جبران میکند. هنرمند اگر اهل درک حقائق باشد از واقعیتها نیز برای بیان حقائق استفاده خواهد کرد و الا در واقعیت ها سردرگم میشود و حقیقت را رها میکند. یکی از مهم ترین حقائق عالم، معنا داری و هدف واقعیت هاست.