متدینهایی که اهل دعا نیستند باید به دینداری خود تردید کنند. جامعه دینی باید محافل دعای پر رونقی داشته باشند و الا متدین را غرور و نخوت فرا میگیرد و مردم را از دیداری متنفر خواهد کرد. اگر آدم های خوب اهل تضرع باشند، برای آدم های بد پر جاذبه تر و هدایت کننده تر خواهد بود.