لازمه مهربان بودن، تحمل نا مهربانی هاست. لازمه عدالت طلبی برای جامعه، تحمل بی عدالتی ها علیه خود است. لازمه خدمت به دیگران، تحمل قدردانی نشدن است. آدم حسابی شدن تحمل و ظرفیت میخواهد!