دنیا برای ما جای قرار نیست ، جای فرار است. فرار از شیرینی های دنیا، چون صدمه میزند و دائما انسان را در حسرت نگه میدارد. فرار از دنیا به معنای ترک آن نیست چون به آن مجبوریم؛ کافی است دلمان را از آن فراری دهیم. ولی اگر از دنیا فرار کنیم سختیهایش کم خواهد شد و شیرینی های اندکش بسیار میشود.