یکی از راه های خودشناسی، خلوت است. انسان خود را در شلوغیها و مشغولیتهای فراوان گم میکند. تلقی دیگران از او بر او غالب میشود و خود واقعی خود را نمیشناسد. آدم گاهی باید در تنهایی ها خود را ببیند و درباره خود بیندیشد و با خدا که همیشه در تنهایی های ما حضور دارد درباره خودش گفتگو کند