آدم میتواند یک سری علاقه های اندک داشته باشد و یک سری علاقه های عمیق و شدید؛ به ما گفته اند علاقه های اندک خود را خرج امور مادی و عاطفی کنید و علاقه های شدید خود را خرج خدا و امور معنوی نمایید تا احساس خوشبختی را عمیقا لمس کنید. ما برعکس عمل میکنیم و آغاز گرفتاری های ما همینجاست.