خداوند میفرماید : فریب شیطان ضعیف است. پس این ماییم که خود را فریب میدهیم. وقتی آدم به چیزی علاقه پیدا میکند خود را به نفع آن فریب میدهد و هنگامی که از چیزی تنفر پیدا میکند خود را علیه آن فریب میدهد. دائما باید علاقه ها و تنفر ها را کنترل کنیم و الا در تمامی قضاوتها اشتباه میکنیم.