اگر هنگام مناجات با خدا دائما از خودمان و رنجها و بدیهایمان صحبت کنیم، کمتر آٰرامش خواهیم یافت. ولی اگر از خوبیها و اسما حسنا خدا یا خوبیهای اولیای خدا صحبت کنیم، آرامش و نور بیشتری به ما خواهد رسید. جوشن کبیر، زیارت جامعه و دعای ندبه سرشار از ذکر خدا و اولیا خدا هستند.