کسانی که اولیا خدا را عمیقا دوست دارند، از ذکرشان واقعا لذت میبرند و مهم ترین آرزویشان دیدن آن ها و با آن ها بودن است و خوشبخت ترین آدم های روی زمینند. چون هر چه دیگران به مرگ نزدیک میشوند از دوست داشتنی هایشان فاصله میگیرند و افسرده میشوند، ولی آن ها به دوست داشتنی هایشان نزدیک تر میشوند.