عمر سرمایه موقت است و فقط سودش برای ما میماند. اگر جای خوبی سرمایه گذاری شود و یا اصلا سرمایه گذاری نشود به هر حال اصل سرمایه از بین میرود. باید بدون فوت وقت آن را به کار گرفت. نباید منتظر فرصت خوبی باقی  ماند. بهترین جای نقد و پر سود برای سرمایه گذاری، بنگاه سرمایه گذاری خداست.