شیطان از غمگین بودن و غصه خوردن ما خوشحال میشود و شادی ما را دوست ندارد، مگر غم مفیدی که آخرش دلخوشی و نشاط باشد. خدا از شاد بودن ما خوشحال میشود مگر آنکه آخرش اندوه باشد. وقتی بیجا غمگین شدی، از خدا عذرخواهی کن که ناراحتش کردی و با شاد بودن خوشحالش کن و از شیطان انتقام بگیر.