خدایا هرچه دانش به من عنایت کردی برای آن بود که گستره نادانی خود را دریابم و به عظمت بیکرانه تو واقف شوم. خدایا هرچه توانایی به من عنایت کردی برای آن بود که شدت ناتوانایی خود را دریابم و به قدرت بینهایت تو واقف گردم. مرا به مقدار داناترین و تواناترین بنده هایت، خاکسار خودت بفرما.