اعتقاد و ایمان خوب انسان را قدرتمند میکند و نجات میدهد؛ ولی ایمان از کجا به دست می آید و چگونه از دست میرود؟ برای کسب و تقویت ایمان مهمترین اقدام، عمل صالح با نیت مخلصانه است. نباید تصور کنیم برای ایجاد و تقویت ایمان باید دائما به مباحث کلامی رجوع کنیم.