باید برای رشد معنوی تمرین داشته باشیم، بدون تمرینهای سخت نمیتوان به خدا مقرب شد. محور تمرینها اطاعت از خداست بخصوص در زمینه هایی که مخالف دوست داشتنی های آدم باشد. پس از مدتی تحمل سختی و اعتماد به وعده های خدا، روحیه ای لطیف پیدا خواهیم کرد؛ به شرطی که آن را با غرور از بین نبریم.