ما هرکدام به سهم خود عامل امتحان اطرافیانمان هستیم، بهتر است سعی کنیم تا آنجا که میتوانیم کسی را امتحان نکنیم و اگر امتحان کردیم سختگیرانه برخورد نکنیم، تا خدا نیز در امتحانات ما سختگیری نکند. بخشیدن خطای دیگران، پاک کردن نتیجۀ بد امتحان آنهاست، همان که از خدا برای خود میخواهیم.