ماه رمضان ماه نزول قرآن است و ماه محرم ماه نزول قرآن ناطق. اگ نزول به این معنا باشد که چیزی در دسترس ما قرار گیرد در بین امامان، اباعبدالله حسین (ع) بیش از هر امامی در دسترس فهم و عاطفه ما قرار گرفته. لذا محرم میتواند ماه نزول قرآن ناطق به حساب بیاید. وقتی حسین (ع) در گودی قتلگاه به زمین افتاد این نزولی است که به دلهای ما پیدا کرد...