محرم ماه تزکیه است، تزکیه ای که حسین(ع) در ماه محرم به ما می دهد از رمضان بالاتر است. باید از ماه محرم انتظار مغفرت و پاکی از گناهان و تزکیه داشته باشی. همین که می روی عزای حسین(ع) "حسین، حسین"می گویی، تزکیه ی نفس پیدا می کنی. لذا باید بعد از محرم رذائل اخلاقیت کم شده باشد و الا معلوم می شود جلوی حسین(ع) مقاومت کرده ای و نگذاشته ای حسین(ع) دلت را آباد کند..